ตรวจสอบอาคาร คืออะไร และคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ

อาคารสูง อาคารขนาดเล็ก อาคารขนาดใหญ่ อาคารชุด อาคารโรงงาน ฯลฯ ควรมีการตรวจสอบอาคาร เพื่อให้มั่นใจด้านความปลอดภัย แม้การสร้างอาคารเริ่มแรกจะมีความมั่นคง ระบบอุปกรณ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพสามารถใช้การได้แต่เมื่ออาคารมีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านั้นย่อมเสื่อมสภาพไปจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอาคารเพื่อการบำรุงรักษาที่ดี

ตรวจสอบอาคาร คืออะไร

การตรวจสอบอาคาร คือ การตรวจสอบสภาพของอาคารในด้านความมั่นคง แข็งแรง รวมถึงการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าอาคารมีความมั่นคง แข็งแรง มีโครงสร้างที่ได้มาตรฐานและเพื่อให้มั่นใจว่าระบบต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบความปลอดภัย เจ้าของอาคารจะต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบอาคาร การดูแลรักษาระบบความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้จะเกิดความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอาคาร

สำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร กฎหมายได้กำหนดให้เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.บุคคลธรรมดา

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • ต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรรมหรือผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และแต่กรณี
  • ผู้ตรวจสอบอาคารได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบอาคาร
  • ไม่เคยถูกเพิกถอนการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

2.นิติบุคคล

  • ผู้ตรวจสอบอาคารที่เป็นนิติบุคคลจะต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยทุนจดทะเบียนนั้นต้องเป็นสัญชาติไทยไม่ต้องกว่ากึ่งหนึ่ง และมีผู้ถือหุ้น หุ่นส่วนหรือกรรมการ เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของถือหุ้น หุ่นส่วนหรือกรรมการด้วย
  • ผู้ตรวจสอบอาคารที่เป็นนิติบุคลต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายหรือเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก แล้วแต่กรณี
  • สมาชิกคณะผู้บริหารของนิติบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ สภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง
  • สมาชิกคณะผู้บริหารของนิติบุคคลต้องไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

การตรวจสอบอาคารมีสิ่งจำเป็นสำหรับการตรวจสอบ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของอาคาร เช่น ชื่ออาคาร ที่ตั้ง ประวัติ ระบบต่างๆ เป็นต้น เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรอง ใบอนุญาตก่อสร้าง อ.6 หรือเอกสารทางราชการต่างๆ ที่แสดงว่าได้รับอนุญาตในการก่อสร้าง แบบแปลนอาคาร ใช้เพื่อตรวจสอบลักษณะของอาคารตามที่เป็นจริง เอกสารคู่มือสำหรับตรวจสอบอาคาร เช่น เช็คลิสต์ ผังเมือง มาตรฐานความปลอดภัย ของสถาบันทางราชการ สภาวิศวกร หรือสถาปนิก ฯลฯ และอุปกรณ์พื้นฐานที่มีความจำเป็น สำหรับใช้ประกอบการตรวจสอบอาคาร เช่น กล้องถ่ายรูป ตลับเมตร ไฟฉาย ลูกดิ่ง เป็นต้น